Có 1 kết quả:

切向量 qiē xiàng liàng ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tangent vector