Có 1 kết quả:

且慢 qiě màn ㄑㄧㄝˇ ㄇㄢˋ

1/1

qiě màn ㄑㄧㄝˇ ㄇㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wait a moment
(2) do not go too soon