Có 2 kết quả:

窃钩者诛,窃国者侯 qiè gōu zhě zhū , qiè guó zhě hóu ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ竊鉤者誅,竊國者侯 qiè gōu zhě zhū , qiè guó zhě hóu ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (idiom, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)

Từ điển Trung-Anh

steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (idiom, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)