Có 2 kết quả:

窃国者侯,窃钩者诛 qiè guó zhě hóu , qiè gōu zhě zhū ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ竊國者侯,竊鉤者誅 qiè guó zhě hóu , qiè gōu zhě zhū ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (idiom, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)

Từ điển Trung-Anh

steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (idiom, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)