Có 1 kết quả:

怯懦 qiè nuò

1/1

qiè nuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) timid
(2) gutless
(3) weakling