Có 1 kết quả:

侵入岩 qīn rù yán

1/1

qīn rù yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

intrusive rock