Có 1 kết quả:

禽蛋 qín dàn

1/1

qín dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bird eggs