Có 1 kết quả:

勤快 qín kuài

1/1

qín kuài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) diligent
(2) hardworking