Có 1 kết quả:

勤勤 qín qín

1/1

qín qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) attentive
(2) solicitous
(3) earnest
(4) sincere

Một số bài thơ có sử dụng