Có 2 kết quả:

琴师 qín shī琴師 qín shī

1/2

qín shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

player of a stringed instrument

qín shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

player of a stringed instrument