Có 2 kết quả:

琴书 qín shū琴書 qín shū

1/2

qín shū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment