Có 1 kết quả:

勤政廉政 qín zhèng lián zhèng

1/1

qín zhèng lián zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

honest and industrious government functionaries (idiom)