Có 2 kết quả:

青春永駐 qīng chūn yǒng zhù青春永驻 qīng chūn yǒng zhù

1/2

Từ điển Trung-Anh

to stay young forever

Từ điển Trung-Anh

to stay young forever