Có 2 kết quả:

清党 qīng dǎng清黨 qīng dǎng

1/2

qīng dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

purge of the party

qīng dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

purge of the party