Có 2 kết quả:

清炖 qīng dùn清燉 qīng dùn

1/2

qīng dùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stew meat without seasoning

qīng dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stew meat without seasoning