Có 2 kết quả:

倾耳而听 qīng ěr ér tīng傾耳而聽 qīng ěr ér tīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

to listen attentively

Từ điển Trung-Anh

to listen attentively