Có 1 kết quả:

清教徒 qīng jiào tú ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Puritan