Có 2 kết quả:

輕描淡寫 qīng miáo dàn xiě ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄠˊ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄝˇ轻描淡写 qīng miáo dàn xiě ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄠˊ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄝˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to sketch in light shades
(2) to play down
(3) to deemphasize (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) to sketch in light shades
(2) to play down
(3) to deemphasize (idiom)