Có 1 kết quả:

青少年 qīng shào nián

1/1

qīng shào nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adolescent
(2) youth
(3) teenager