Có 2 kết quả:

青天霹雳 qīng tiān pī lì青天霹靂 qīng tiān pī lì

1/2

Từ điển Trung-Anh

thunder from a clear sky (idiom); a bolt from the blue

Từ điển Trung-Anh

thunder from a clear sky (idiom); a bolt from the blue