Có 2 kết quả:

青銅 qīng tóng青铜 qīng tóng

1/2

qīng tóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bronze (alloy of copper 銅|铜 and tin 錫|锡[xi1])