Có 2 kết quả:

青头潜鸭 qīng tóu qián yā ㄑㄧㄥ ㄊㄡˊ ㄑㄧㄢˊ ㄧㄚ青頭潛鴨 qīng tóu qián yā ㄑㄧㄥ ㄊㄡˊ ㄑㄧㄢˊ ㄧㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baer's pochard (Aythya baeri)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baer's pochard (Aythya baeri)