Có 1 kết quả:

清玩 qīng wán

1/1

qīng wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a refined and elegant object for enjoyment
(2) curio