Có 2 kết quả:

氢溴酸 qīng xiù suān氫溴酸 qīng xiù suān

1/2

Từ điển Trung-Anh

hydrobromic acid HBr

Từ điển Trung-Anh

hydrobromic acid HBr