Có 3 kết quả:

輕子 qīng zǐ轻子 qīng zǐ青紫 qīng zǐ

1/3

qīng zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lepton (particle physics)

Một số bài thơ có sử dụng

qīng zǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lepton (particle physics)

qīng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

purple

Một số bài thơ có sử dụng