Có 1 kết quả:

擎拳合掌 qíng quán hé zhǎng

1/1

qíng quán hé zhǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to clasp hands
(2) to put one's palms together (in obeisance)