Có 1 kết quả:

情投意合 qíng tóu yì hé

1/1

qíng tóu yì hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have an affinity with each other (idiom)
(2) to find each other congenial