Có 2 kết quả:

請神容易送神難 qǐng shén róng yì sòng shén nán ㄑㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄙㄨㄥˋ ㄕㄣˊ ㄋㄢˊ请神容易送神难 qǐng shén róng yì sòng shén nán ㄑㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ ㄙㄨㄥˋ ㄕㄣˊ ㄋㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

it's easier to invite the devil in than to send him away

Từ điển Trung-Anh

it's easier to invite the devil in than to send him away