Có 2 kết quả:

庆祝会 qìng zhù huì ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄟˋ慶祝會 qìng zhù huì ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ ㄏㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

celebration

Từ điển Trung-Anh

celebration