Có 2 kết quả:

秋風颯颯 qiū fēng sà sà秋风飒飒 qiū fēng sà sà

1/2

Từ điển Trung-Anh

the autumn wind is soughing (idiom)

Từ điển Trung-Anh

the autumn wind is soughing (idiom)