Có 1 kết quả:

秋令 qiū lìng

1/1

qiū lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) autumn
(2) autumn weather

Một số bài thơ có sử dụng