Có 2 kết quả:

秋闈 qiū wéi秋闱 qiū wéi

1/2

qiū wéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

autumn exam (triennial provincial exam during Ming and Qing)

Một số bài thơ có sử dụng

qiū wéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

autumn exam (triennial provincial exam during Ming and Qing)