Có 1 kết quả:

秋燥 qiū zào

1/1

qiū zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

autumn dryness disease (TCM)