Có 1 kết quả:

球孢子菌病 qiú bāo zǐ jūn bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Coccidioidomycosis