Có 1 kết quả:

求救 qiú jiù

1/1

qiú jiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cry for help