Có 2 kết quả:

球面几何 qiú miàn jǐ hé球面幾何 qiú miàn jǐ hé

1/2

Từ điển Trung-Anh

spherical geometry

Từ điển Trung-Anh

spherical geometry