Có 1 kết quả:

球腔菌 qiú qiāng jūn

1/1

qiú qiāng jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mycosphaerella (genus of sac fungus, a plant pathogen)