Có 2 kết quả:

曲別針 qū bié zhēn曲别针 qū bié zhēn

1/2

qū bié zhēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

paperclip

qū bié zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

paperclip