Có 2 kết quả:

驅馳 qū chí驱驰 qū chí

1/2

qū chí

giản thể

Từ điển phổ thông

rong ruổi