Có 2 kết quả:

驅動程序 qū dòng chéng xù驱动程序 qū dòng chéng xù

1/2

Từ điển Trung-Anh

device driver (computing software)

Từ điển Trung-Anh

device driver (computing software)