Có 2 kết quả:

驅動力 qū dòng lì驱动力 qū dòng lì

1/2

qū dòng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

driving force

qū dòng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

driving force