Có 2 kết quả:

屈强 qū jiāng屈彊 qū jiāng

1/2

qū jiāng

giản thể

Từ điển phổ thông

cứng cỏi

qū jiāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cứng cỏi