Có 2 kết quả:

趋同 qū tóng ㄑㄩ ㄊㄨㄥˊ趨同 qū tóng ㄑㄩ ㄊㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to converge

Từ điển Trung-Anh

to converge