Có 2 kết quả:

趋于 qū yú趨於 qū yú

1/2

qū yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to tend towards

qū yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to tend towards