Có 2 kết quả:

鴝蝗鶯 qú huáng yīng ㄑㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄧㄥ鸲蝗莺 qú huáng yīng ㄑㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄧㄥ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Savi's warbler (Locustella luscinioides)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Savi's warbler (Locustella luscinioides)