Có 1 kết quả:

癯瘦 qú shòu

1/1

qú shòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thin
(2) emaciated