Có 2 kết quả:

鴝岩鷚 qú yán liù鸲岩鹨 qú yán liù

1/2

qú yán liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) robin accentor (Prunella rubeculoides)

qú yán liù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) robin accentor (Prunella rubeculoides)