Có 3 kết quả:

鴝鵒 qú yù鸜鵒 qú yù鸲鹆 qú yù

1/3

qú yù

phồn thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo

Từ điển Trung-Anh

see 八哥[ba1 ge1]

Một số bài thơ có sử dụng

qú yù

phồn thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo

Một số bài thơ có sử dụng

qú yù

giản thể

Từ điển phổ thông

con yểng, con sáo

Từ điển Trung-Anh

see 八哥[ba1 ge1]