Có 1 kết quả:

取景器 qǔ jǐng qì

1/1

qǔ jǐng qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

viewfinder (of a camera etc)