Có 2 kết quả:

去国 qù guó去國 qù guó

1/2

qù guó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to leave one's country